Barış Parkan

Associate Professor
Department of Philosophy
Middle East Technical University
parkan@metu.edu.tr

EDUCATION

Ph.D., 2003, University of Texas at Austin, USA (Philosophy)
MA, 1996, University of Wisconsin-Milwaukee, USA (Philosophy)
BA, 1994, Bennington College, USA

Areas of Specialization
19th century German philosophy (Hegel and Marx), Process Philosophy (Whitehead)

Areas of Competence
Social and Political Philosophy, Ethics (Applied Ethics, Metaethics)

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

2012-present
Associate Professor, Middle East Technical University, Department of Philosophy.
2007-2011
Assistant Professor, Middle East Technical University, Department of Philosophy.
2004-2006
Instructor, Middle East Technical University, Department of Philosophy.
Spring 2004
Instructor (part-time), Austin Community College, USA.
Fall 2003
Instructor (part-time), Trinity University, USA.
1996-2003
Teaching Assistant, University of Texas at Austin, USA.
1994-1996
Teaching Assistant, University of Wisconsin-Milwaukee, USA.

PUBLICATIONS (International)

Articles:

"Kognitiver Kapitalismus und gesellschaftliche Arbeit", Denken und Arbeiten mit Marx heute. Hrsg: Yasemin Ahi, Esengül Ayyıldız, Muharrem Açıkgöz, Westfælisches Dampfboot 2021, pp.108-122

"Towards A Systematic Articulation of the Concept of Work", Work In The Contemporary World , Ed: Sigal Nagar-Ron, Interdisciplinary Press, 2015, pp. 91-108. (ISBN: 978-1-84888-351-2)

"Work and Value As Processual Entities", The Value of Work in Contemporary Society, Ed: Dominika Polkovska, 2014. (e-book, ISBN: 978-1-84888-357-4)
https://brill.com/display/book/9781848883574/BP000015.xml

"The Narcissism of the Beautiful Soul", Hegel-Jahrbuch, Vol 2010, no.1 (2010): 147-152.
https://doi.org/10.1524/hgjb.2010.12.jg.147

"Relatively Completely Happy", Analecta Husserliana No.102, (2009), pp. 341-353.

"On Multinational Corporations and The Provision of Positive Rights", Journal of Business Ethics, Volume 85, Issue1 (2009), p. 73-82.
http://www.jstor.org/stable/40294822

"Professionalism: A Virtue or Estrangement From Self-Activity?", Journal of Business Ethics (2008) Volume 78, No. 1/2, 2008, pp. 77-85.
http://www.jstor.org/stable/25075591

"A Process-Ontological Account of Work", Axiomathes-An International Journal in Ontology and Cognitive Systems 14, Numbers 1-3 (March 2004), pp. 219-235.
https://doi.org/10.1023/B:AXIO.0000006794.96017.a7

Also published in Process Theories-Crossdisciplinary Studies in Dynamic Categories, Ed.: J. Seibt, Dordrecht: Kluwer (2003): 219-235.
https://www.academia.edu/460462/Process_Theories_Crossdisciplinary_Studies_In_Dynamic_Categories

"The Relation Between Work and Value: A Process-Based Account".
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1541-5899#

Foreword:

"Foreword" in Dogan, S, Marx and Hegel: on the Dialectic of the Individual and the Social Lexington Books, 2018, pp.ix-xi.

Book Review:

Noriko Kawamura, Yoichiro Murakami and Shin Chiba (editors). Building New Pathways to Peace (Seattle ve Londra: University of Washington Press: 2011); Spectrum: Journal of Global Studies, Volume 6, Issue 1 (2014); ss. 131-135.

PUBLICATIONS (National):

Book:

Marx, Fikir Mimarları Dizisi-27, Say Yayınları, Istanbul, 2011.

Articles:

"Nietzsche'nin 'Egemen Birey'i" ["Nietzsche's 'Sovereign Individual'"] Tanıdık ve Yeni: Nietzsche'de Aşırılık, Yaşam, Kendilik, Ed. Toros Güneş Esün, Gülben Salman, Pinhan Yayıncılık, 2020, pp. 67-82.

"Bilişsel Kapitalizm ve Sosyal Emek", ["Cognitive Capitalism and Social Labor"] Marx 202: Bugünü Karl Marx ile Düşünmek, Ed. Esengül Ayyıldız, Yasemin Ahi, Muharrem Açıkgöz, Belge Yayınları, 2020, pp. 147-166.

"Marx-Hegel İlişkisi Bağlamında Diyalektik ve Teleoloji", ["Dialectic and Teleology in The Context of the Marx-Hegel Relation") Hece: Karl Marx Özel Sayısı, 1. Cilt, Özel Sayı: 38, Haziran/Temmuz/Ağustos 2019; pp. 146-161.

"21. Yüzyılda Emeğin Antropolojisi ve Artı-Değer", ["The Anthropology of Labor and Surplus Value in the 21st century"] Özne: 200. Doğum Yılında Marx; 28. Kitap, Bahar 2018; pp. 99-119.

"Organik Gerçeklik: Süreç Felsefesi", ["Organic Reality: Process Philosophy"] ODTÜLÜ, Sayı 59, Ocak-Mart 2016; pp. 44-47.

"Feuerbach'ın Ateizmi: Sevgi İman Etmez." ["Feuerbach's Atheism: Love does not obey"] Bilim ve Ütopya, Sayı: 254, Yıl: 21; Ağustos 2015; pp. 32-42.

"Baskıcı Yapılar Altında Kadın-Beden İlişkisi ve Kadınsal Özellikler," ["The Woman-Body Relation under Oppressive Structures"] Özne: Feminizm ve Felsefe; 18. Kitap, Bahar 2013: pp. 43-58.

"Komünizme Geçişte İnsani Güçlerin Gelişimi," ["The Development of Human Powers in the Transition to Communism"] Bilim ve Ütopya, Sayı: 227, Yıl: 19; Mayıs, 2013, pp. 17-22.

"Eleştirel Kuramda Özne ve Öz-Eleştiri Sorunu," ["The Problem of The Subject and Self-Criticism in Critical Theory"] Felsefe Yazın, 3:10, July/August, 2007, pp. 53-56.

"Cinsel Taciz ve Erdem Etiği," ["Sexual Harassment and Virtue Ethics"] 2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2007, pp. 551-557.

"Negatif Haklar, Pozitif Haklar ve Mülkiyet Hakkı Üzerine," ["Negative Rights, Positive Rights, and The Right to Property"] Felsefe Dünyası, 2006, I. No. 44, ss. 159-167.

"Sessizlerin Ayrıştırımı ve Gösterimin İkiyüzlülüğü," ["On Discriminating the Silent Ones and The Hypocrisy of Representation"] Ayrımcılık; Kocaeli Üniversitesi, 85, 2005.

Online Series:

"Kadın ve Emeği VIII", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 6 Aralık 2023.

"Kadın Emeği VII", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 25 Eylül 2023.

"Kadın ve Emek 6", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 21 Ocak 2023.

"Kadın ve Emek 5", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 16 Kasım 2022.

"Kadın ve Emek 4", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 6 Ekim 2022.

"Kadın ve Emek 3", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 26 Temmuz 2022.

"Kadın ve Emek 2", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 18 Mayıs 2022.

"Kadın ve Emek 1", Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 28 Mart 2022.

Interviews:

Hasan Güneş, Doç. Dr. Barış Parkan ile Özgürlük Üzerine Söyleşi, Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 5 Ocak 2022.

Aygül Balkın, Dr. Barış Parkan ile Hegel'in Felsefesi Üzerine Bir Söyleşi II, Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 26 Şubat 2020.

Aygül Balkın, Dr. Barış Parkan ile Hegel'in Felsefesi Üzerine Bir Söyleşi I, Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi , 3 Şubat 2020.

Edited book:

2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, [2nd National Applied Ethics Conference Book] 2007 (with Selma Aydın Bayram).
https://users.metu.edu.tr/home401/etik/wwwhome/IIEtikKongresiBildirilerKitabi.pdf

Translations:

Patrick Murray, "Ayrı Düşen Şeyler: Tarihsel ve Sistematik Diyalektik ile Politik İktisadın Eleştirisi", ["Things Fall Apart: Historical and Systematic Dialectics and the Critique of Political Economy"] Yeni Diyalektik ve Politik İktisat içinde. Editörler: Robert Albritton ve John Simoulidis; Kitap ve Çeviri Editörü: Ersin Vedat Elgür. Nota Bene Yanyınları. Ankara: 2015; ss: 219-246.

UNPUBLISHED PRESENTATIONS (International)

"Human Action, Selfhood and Freedom: A Comparison Between Hegel and Arendt" Istanbul International Hegel Congress- I, Oct 6-7, 2007.

UNPUBLISHED PRESENTATIONS (National):

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Felsefe" [Philosophy in the 100th Year of The Republic] Cumhuriyet'in 100. Yılı Paneli, ODTU Fen Edebiyat Fakultesi [100th Year of The Republic Panel, METU Faculty of The Arts and Sciences], Dec 22, 2023

"Case Analysis in Ethics Education"; STS Meets Ethics, STS Türkiye & METU Applied Ethics Research Center; Nov 2, 2023.

"Türk Üniversitelerindeki Felsefe Eğitiminde Amerikan Ekolünün Etkisi" [“The Influence of The American Ecole on Philosophy Education in Turkish Universities”]; Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu (Philosophy Education in Higher Education in Turkey on the 100th Anniversary of Our Republic Symposium] ; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü ve T.T.K.; October 28, 2023

“Aydınlanmanın Diyalektiği Üzerine Notlar” [Notes on The Dialectic of Enlightenment] Assos’ta Felsefe, Şubat 2023.

"Hegel Mantığında Sinkategorematik Terimler" [Syncategorematic Terms in Hegel's Logic"] MSGSÜ Hegel Sempozyumu: Hakikat, Çelişki, Yaşam, 10-12 Nisan 2017.

"Adalet ve Özgürlük Savaşımında Güç Fetişizmi", ["Fetishism of Power in The Fight for Justice and Freedom] Assos'ta Felsefe, Şubat 2016.

"Nietzsche'nin Sanat Felsefesinin Politik Açılımları," [Political Extrapolations from Nietzsche's Philosophy of Art"] Hacettepe Üniversitesi Nietzsche Sempozyumu, 2008.

"Emek ve Süreç: Hegel'den Marx'a," ["Labor and Process: from Hegel to Marx"] Hacettepe Üniversitesi Hegel Sempozyumu, 10 Mayıs 2007.

CONFERENCE ORGANIZATION:

In the organizing committee for:

3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, November 28-30, 2018.

Felsefede Duygular Sempozyumu: Prof. Dr. Ahmet İnam'ın Onuruna, October 21, 2016.

Felsefe Günleri Anlam Kongresi, December 17-19, 2008.

2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, October 18-20,2006.

PROJECTS

BAP Project (Project supported by Higher Education councils), Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi, 2014-2016.

TUBA, A.Ş. Project, September 2011.

THESIS SUPERVISION:

Doctoral Theses:

Mert Atalay, "Value Pluralism and Compromise in The Political Sphere", 2022.

Okan Akkın, "Art(s) of Becoming: Performative Encounters in Contemporary Political Art", 2017.

Gülizar Karahan Balya, "The Relation Between Metaphysics and Art in Nietzsche's Philosophy", September 2015.

Burçak İsmet, "Arthur Danto's Ontology of Aesthetics Upon Pop Art", 2014.

Burcu Yılmaz Acar, "The Underground Man of The 19th Century: A Comparative Study On Nietzsche and Marx" January 2013.

Sibel Kibar: "An Inquiry On Justice: Bases, Bearers and Principles," July 2011.

Master's Theses:

Mehmet Fazıl Çelik, “Emotivism as a Metaethical Theory”, October 2023.

Salih Gülmez, “Military Robots: Ethics of Lethal Autonomous Weapons Systems”, October 2023

Umut Kesikkulak, (co-advisor: Fülden İbrahimhakkıoğlu) "An analysis of the interconnections between forms of oppression from an ecofeminist and decolonial perspective", February 2022.

Meriç Aytekin, (co-Advisor: Helga Rittersberger Tılıç) "Anarchism and Justice", October 2021.

Betül Sürücü, "A Study on Alevi Humanism", 2019.

Mert Atalay, "Moral Justification of Private Property", September 2018.

İlay İnceefe, "Adorno's Conception of Autonomous Art in Light of Kant's and Hegel's Philosophies", February 2018.

Sena Işıkgil, "A Study on McGinn's Mysterianism", 2016.

Zülfükar Emir Özer, "A Critical Consideration of Narratives Concerning The Emergence of Civilization: Nietzsche and Freud", Ocak 2016

Burcu Başaran, "Kant's Transcendental Freedom", 2015.

Çiğdem Çıracıoğlu, "The Deviation of Consciousness into Bad Faith in Sartre's Being and Nothingness", 2014.

Mesude Uğur, "Arendt and Marx on The Relation Between Labor and Freedom", 2014.

Ekrem Övünç Özbey, "Linking Ontology to Epistemology via The Notion of Evil in Human Freedom in F.W.J. Schelling's Philosophy", 2014.

Sedef Beşkardeşler, "Nietzsche on Fate and Freedom", 2013.

Esen Özyurt, "Freedom and Creativity in Bergson's Philosophy," Ocak 2013.

Eren Can, "Marx's Epistemology: The Relationship Between Reality and Knowledge" Mayıs 2011.

Barış Yıldırım, "Marx On Form and Content: it's all about structure, it's all about artwork!" Mayıs 2011.

İbrahim Okan Akkın, "A Systematic Critique of Formal Democracy in Light of Radical Democracy: Towards a re-politization of the people", Şubat 2011.

Başta Başar Binici, "Nietzsche's Criticisms of Kantian Morality", Eylül 2010.

Bilge Akbalık, "The Concepts of Health and Sickness in Nietzsche's Philosophy", 2009.

Argun Abrek Canbolat, "A Study of Self in Nietzsche's Fatalistic Universe of Eternal Recurrence", Haziran 2009.

Emre Ebetürk, "Tracing the Footsteps of the Young Leibniz in The Labyrinth of The Continuum", Eylül 2008.

Sevgi Doğan, "Hegel and Marx on Alienation", Şubat 2008.

Volkan Kocagül, "The Theory of Capitalism and Its Ontological Foundations: A Comparative Study of Marx and Deleuze and Guattari", Kasım 2006.